Organizing Committee 大会组织结构
Organizing Committee 大会组织结构

Organizer 主办:
World Federation of Chinese Medicine Societies WFCMS世界中医药学会联合会

Host 承办:
American Traditional Chinese Medicine Society ATCMS美国中医药针灸学会

Co-Host 合办:
United Alliance of NYS Licensed Acupuncturists UANYSLA纽约州执照针灸医师联合公会

Supporting Sponsors 协办:
Acupuncture Society of New York, Association of Chinese Herbalists, Massachusetts
Soc of Traditional Chinese Medicine, National Association of Chinese Medicine, Chinese
Ass of TCM in Greater Washington DC Area, Pacific College of Oriental Medicine, New
York College of Traditional Chinese Medicine, Touro College School of Health Sciences,
Atlantic Institute of Oriental Medicine, Florida College of Integrative Medicine, New York
State Acupuncture Coalition, World Foundation of Natural Medicine, Sch of Acup & OM at
NY Chiropractic Coll

Honorary Chairs名誉主席:Jing She, Ellen Young

Chairs 主席: Zhenji Li, Yong Ming Li

Vice-Chairs副主席: Xingdong He, Hery Sack, Zaizeng Jiang, Ming Jin, Jun Xu, Guoping
Zheng,  Rongsheng Lin, Steven Aung, Carl Baoshan Leung

Secretary-In-General秘书长: Ling Zheng

Deputy Secretaries副秘书长: Yali Li, Dazhi Chen, Jie Fu

Member of Organizing Committee组委会委员:
Judith Balk, Chang Chen, Daren Chen, Donald D’Angelo, Nigel Daws, Zhilin Dong, Kevin
Ergil, Walter Fricke, Magnolia Goh, Binghui Guan, Gina Lepore, Lu Han, Lixing Lao, Mei Li,
Xianghong Liao, Baoku Liu, Jing Liu, Ming Liu, Bala Manyam, David Molony, Peter Ng,
John Pai, Shaune Ralph, Paul Richard Saunders, Steven Schram, Jie Shi, Michael Smith,
Dongxing Sun, Kathy Taromina, Shoudong Wang, Xiaoming Wang, William Yang, Xiujuan
Yang, Guixiang Yue, David Zhang, Qunhao Zhang, Zhongzhen Zhao, Xin Zheng, Guoguang
Zhu

Advisors顾问:                                                                                                    
Keji Chen, Chunyuan Li, Guoguang Chen, Xianming Huang, David Hung, Yonghan Liang,
Charles Wang, Lixin Huang, Roger WM Tsao, Libang Zhang, Shiling Chen


Local Preparing Committee 大会筹备委员会

Chair主席: Yong Ming Li

Vice-Chairs副主席: Jun Xu, Ming Jin, Xiao-Lei Zhu

Secretary-In-General秘书长: Ling Zheng

Deputy Secretaries副秘书长: Yali Li, Dazhi Chen, Jie Fu, Binghui Guan

Members of Preparing Committee 筹委会成员:
Zhengying Bao, Gui Chen, Lihua Chen, Jing Chen, Jue Cheng, Jihong Ding, Corey
Distasio, Shanshan Fu, Magnolia Goh, Lu Han, Huibing He, Ruilian He, Emily Hu, Jing Huo,
Jing Jiang, Brian Kuo, Hui Li, Jing Li, Mei Li, Xiaoyu Li, Xuhui Li, Yueling Li, Xianghong
Liao, Rongsheng Lin, Baoku Liu, Hongwei Liu, Ming Liu, Xinhui Liu, Faith Ying Mao,
Xiaomei Mao, Heyong Mei, Peter Ng, John Pai, Youjun Ren, Jie Shi, Dongxing Sun, Kathy
Taromina, Damu Wang, Hongxing Wang, Shoudong Wang, Xuemin Wang, Wei Wei,
Wanmei Woo, Dadong Wu, Xiaoling Xu, Jianyi Yan, Ming Yang, Xiujuan Yang, Guixiang
Yue, Peijun Zeng, Libang Zhang, Lina Zhao, Guoping Zheng, Xin Zheng